دوره‌ي بازآموزي عالي معماري

اين دوره‌ي آموزشي براي دانش آموختگان دوره‌ي دكتري و .....

...

دوره تخصصي آموزشي كوتاه مدت

اين دوره با تكيه بر دانش و اندوخته هاي اساتيد برجسته معماري و شهرسازي كشور با همكاري دانشگاه تهران در مدت زمان 96 ساعت براي دانشجويان و فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد رشته‌هاي مرتبط با معماري طراحي شده است كه در پايان دوره به شركت كنندگان گواهي پايان دوره از جانب د...