کتاب ایران‌زمین: مروری بر دانش و هنر ایرانیان در چهارهزارسال پیش و پس از میلاد مسیح

۹۷/۰۳/۰۱

«کتاب ایران زمین» عنوان تازهترین محصول نشر فضا است که مجموعه مقالات دو دوره درسگفتارهای مؤسسه فضا را که در سا‌ل‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برگزار شدند، در بر می‌گیرد. این کتاب، شامل ۳۰ مقاله و متن سخنرانیِ شانزده اندیشمند، دانشمند و پژوهشگرِ طراز اول کشور در زمینه‌های زبان و ادبیات باستانی ایران، تاریخ ایران، باستان‌شناسی، جغرافیا، معماری، شهرسازی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.

کتاب در ۵۹۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۵۵هزارتومان، از سوی نشر فضا، منتشر شده است.

بخشی از پیشگفتار، به قلم دکتر محمدمنصور فلامکی:

بزرگ‌انديشه‌مندانی که در پی رهنمودهايی پرقدر و طرح مقوله‌هايی نو، به شناخت سرزمين تاريخی ايران کمک می‌کنند، به این هر دو مقصد پاسخی پرقدر داده‌اند: ازيک‌سوی به طرح سخنی ناب بر سرفصل‌های ميان‌دانشی پرداخته‌اند و ازديگرسوی، يادآور شاخص‌هايی از ايران‌شناختِ ميان‌دانشی شده‌اند که روی به گام‌هايی بعدي دارد؛ جايی که محفلی نو، راه پژوهش‌ها را خواهد گشود. شناختِ تاريخ ايران، شوق برای به‌دست‌دادن فضايی ميان‌دانشی، برای ايران‌شناختی متّکی بر عشق به بازيافت حقيقت و ـ ازديگرسوي ـ برخورداری از روحيه‌ای نوانديش را به‌ صحنه می‌آورد؛ روحيه‌ای که گزارشگران علمی‌‌ـ‌تاريخی پرقدر ما ـ به‌دليل محدوديت‌هايی که ذاتی نظام (کلاسيک) آموزشی دانشگاه‌ها است ـ تنها در محفل‌های آزاد علمی به ميان می‌آورند؛ جايی که جهان‌بينی علمی، ناپذيرای مرزهای قراردادی می‌شود.

 

عناوین مقالات:

گزارش نخست

وصيّتنامه ايلامی گيميل ادد از دوره‌ی سوکلمخها  ـــ  دکتر حسين بادامچی

بازرگاني در ايلام باستان: تحليل دو قرارداد براي سفرهاي تجاري ـــ دکتر حسين بادامچی

آسيبشناسی ادراک زمان در فرهنگ عمومی ايران معاصر ـــ دکتر ناصر فکوهی

آسيبشناسی ادراک فضا در فرهنگ عمومی ايران معاصر  ــــ  دکتر ناصر فکوهی

تاريخ ايلام ـــ دکتر عبدالمجيد ارفعی

شوش در گذر تاريخ ـــ دکتر عباس عليزاده

ادبيات باستانی ايران ـــ  دکتر ژاله آموزگار

اسطوره آفرينش در آئين مانوی ـــ دکتر ژاله آموزگار

جغرافيای پهنههای ايران زمين ـــ دکتر محمدتقی رهنمايی

اهميّت تلمود بابلی در مطالعات ايرانشناسی ـــ دکتر آزاده احسانی

مقايسه روايتهايی از تلمودبابلی با متون فارسی ميانه ـــ دکتر آزاده احسانی 

روستای هفت‌هزارساله‌ی زاغه در دشت قزوين ـــ دکتر محمدصادق ملک شهميرزادی

زيگورات سيلک کاشان ـــ  دکتر محمدصادق ملک شهميرزادی 

صحنههايي از تاريخ ايران ـــ  دکتر احسان اشراقی

 تاريخ اساطير و اسطوره‌شناسی ـــ دکتر کتايون مزداپور

 گزارش دوم

ويژگیهای فيزيکی تحوّل شهر در پيش از تاريخ ـــ دکتر عباس عليزاده

کتيبههای ازدواج در دوران هخامنشی ـــ دکتر حسين بادامچی

ساختار مديريتی و سير شکلگيری شهر در ايران ـــ دکتر محمدمنصور فلامکی 

اندرزنامههای پهلوی ــــ دکتر کتايون مزداپور

تاريخ جوانمردی در ايران ـــ جناب آقای مهران افشاری

شيوه اداری در ايالت فارس از دوره داريوش اول تا اردشير اول ـــ دکتر عبدالمجيد ارفعی

اشارهای به آيين مزدک ـــ دکتر ژاله آموزگار

مانويتِ جهانْشمول در چهارراه اديان و منازعات دينی مانويان در تورفان ـــ دکتر محمد شکری فومشی

فضای جغرافيايی ايران و شکلگيری فرهنگ و هويت ايرانی ـــ دکتر ناصر تکميل همايون

مهرپرستي و مهرکدهها ـــ دکتر مينا سليمی

کليميان در ايران ــ از آغاز تا دوران ساسانی ـــ دکتر آزاده احسانی

پيوندهای دينی و فرهنگی زرتشتيان و کليميان ايران ـــ  دکتر آزاده احسانی

تغيير موقعيت ايرانيان از يک ملت مغلوب تا  نيروی اجتماعی مؤثر ـــ دکتر آذر آهنچی