نگاهی به «شهر ایرانی در سنجش جهانی»؛ کتابی که تألیف آن، قریبِ ۱۰ سال عمر خواست

۹۷/۰۶/۱۹

ایدۀ تدوین این کتاب و تولید نخستین یادداشت‌ها برای آن، بگفتۀ نویسنده، از دهه‌ها پیش آغاز شد و پژوهش و نگارش آن، قریبِ ده سال به طول انجامید.

کتاب پیشِ روی بر مجموعه‌ای از دو گونه یافته‌ها یا داده‌های متمایز استوار است: نخست‌ـ آن‌چه از فرهنگ و ادبیات شهرشناختی مغرب‌زمین به‌دست آمده‌اند و دوّم‌ـ نکته‌های برخاسته از شهر ایرانیان که افقی دگر و خاستگاه‌هایی ویژه‌ی خود دارند. معرفی تفصیلی کتاب را در اینجا ملاحظه فرمایید.