چکیده‌ای در معرفی اساتید درسگفتارهای «شهر ـ میدان میدان‌دانشی»

۹۷/۰۷/۲۴

ششمین دورۀ درسگفتارهای «انجمن علمی فضای نو ایران» که از یکم آبان‌ماه تا بیست‌وسوم بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد، میزبان دانش و سخنِ این عزیزان خواهد بود (با کلیک بر روی نام‌ها، معرفی تفصیلیِ فعالیت‌ها را ملاحظه فرمایید):

دکتر پرویز پیران

دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه کانزاش امریکا، عضو هیئت علمی دانشگاه علّامه‌طباطبایی

کتاب‌ها: “Socio – cultural factors and reproductive health” (مرکز امور مشارکت زنان ۱۳۸۳)، «ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد و ب‍ازپ‍روری‌ م‍ع‍ت‍ادان» (س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ۱۳۶۹)، «چالشهای اجتماعی در ایران، گفت‌وگو با:دکتر پرویز پیران و دکتر غلامعباس توسلی» (پایان ۱۳۸۵)، «دانشنامه مدیریت شهری و روستایی» (گروه مؤلفان ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ‏۱۳۸۷)، «مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی» (علم ۱۳۹۲)، «معرفی مفاهیم پیشاهنگ» (۵ مجلّد ـ سازمان عمران و بهسازی شهری ۱۳۹۶)،  «ساختار نظریه‌های جامعه‌شناسی ایران : ‏۱۶ نظریه درباره جامعه ایران» (گروه مؤلفان ـ  مشهد ۱۳۹۳)، «ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه» (نوشتۀ وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ک‍اس‍ت‍ل‍ل‍و ـ نی ۱۳۶۸)، «فقر در ایران: مجموعه مقالات» (گروه مؤلفان ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‏ ۱۳۷۹).

دکتر علی بلوکباشی

دکترای مردم‌شناسی از دانشگاه آکسفورد انگلستان، عضو شورای عالی علمی دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی

کتاب‌ها: «ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر» (گروه مؤلفان ـ م‍رک‍ز دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌‏، ۱۳۹۰)، «بازی‌های کهن در ایران» (دفتر پژوهش‌های فرهنگی‏ ۱۳۸۶)، «پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌» (گروه مؤلفان ـ دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران۱۳۸۰)، «پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و س‍ازه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍ظام‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه» (گروه مؤلفان ـ دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۸۱)، «تاریخ انسان‌شناسی: از آغاز تا امروز» (نوشتۀ تاس‌هیلند اریکسن و ـ گل آذین ۱۳۸۷)، «ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌ م‍ص‍ای‍ب‌ در ن‍م‍ای‍ش‌ آئ‍ی‍ن‍ی» (ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۹۰)، «ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ل‍ی‌ در ای‍ران» (دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۸۱)، «ج‍زی‍ره‌ ق‍ش‍م‌: ص‍دف‌ ن‍اش‍ک‍اف‍ت‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ فارس» (دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۹)، «شب یلدا» (دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۹۴‏)، «ق‍ال‍ی‌ش‍وی‍ان‌: م‍ن‍اس‍ک‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ ق‍ال‍ی‌ش‍وی‍ی‌ در م‍ش‍ه‍د ارده‍ال» (دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۷۹)، «قهوه‌خانه و قهوه‌خانه‌نشینی در ایران» (دفتر پژوهشهای فرهنگی ‏۱۳۹۳)، « ق‍ه‍وه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران» (دفتر پژوهشهای فرهنگی ‏۱۳۷۵)، «ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران» (گروه مؤلفان ـ موسسه فرهنگی منطقه‌یی۱۳۵۰)، «ن‍خ‍ل‌گ‍ردان‍ی‌: ن‍م‍ای‍ش‌ ت‍م‍ث‍ی‍ل‍ی‌ از ج‍اودان‍گ‍ی‌ ح‍ی‍ات‌ ش‍ه‍ی‍دان» (دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏ ۱۳۸۰)، «ن‍ق‍د و ن‍ظر: م‍ع‍رف‍ی‌ و ن‍ق‍د آث‍اری‌ در ادب‍ی‍ات‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی» (دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏ ۱۳۷۷)، «ن‍وروز: ج‍ش‍ن‌ ن‍وزای‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ش» (دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏ ۱۳۸۰)، «آشپز و آشپزخانه‏: پژوهشی انسان‌شناختی در تاریخ اجتماعی هنر آشپزی» (فرهنگ جاوید ۱۳۹۲)، «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» (نوشتۀ ادوارد وسترمارک‏ ـ فرهنگ جاوید ۱۳۹۶).

دکتر مجید مخدوم فرخنده

دکترای محیط‌زیست از دانشگاه ماکواری سیدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کتاب‌ها: “Biosphere reserves: Iranian experience and Gowatar bay mangrove forest” (ق‍اب‌ س‍ب‍ز ۱۳۸۴)، «ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ا س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اطلاعات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی GIS» (دانشگاه تهران ۱۳۸۰)، «اق‍ت‍ص‍اد اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌: ک‍ارب‍رد روش‌‌ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌‌ه‍ا» (نوشتۀ‌ پ‍ائ‍ول‍و ن‍ان‍ز و ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۴)، «راهنمای انتخاب و تهیه طرح‌ریزی مدیریت مناطق حفاظت شده ساحلی- دریایی» (گروه مؤلفان ـ معارف ۱۳۹۰)، «زی‍س‍ت‍ن‌ در م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت» (نوشتۀ جي.تي.ميلر ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۴)، «شالوده آمایش سرزمین» (دانشگاه تهران ۱۳۷۸)، «طراحی و مهندسی پارکهای ملی و جنگلی» (مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۹۰).

دکتر منوچهر طبیبیان

دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران و دانش‌آموخته‌ی برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه پنسیلوانیای امریکا

کتاب‌ها: «آف‍ری‍ن‍ش‌ م‍ح‍لات‌ و م‍ک‍ان‌ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط ان‍س‍ان‌ س‍اخ‍ت» (نوشتۀ دی‍وی‍د چ‍پ‌ م‍ن‌ ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۴)، «ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی در استرالیا، نظریه و تجربه» (نوشتۀ ایان توماس ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۵)، «برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری» (نوشتۀ استوارت چپین و ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۳)، «ب‍ع‍د پ‍ن‍ه‍ان» (نوشتۀ ادوارد. ت‍ی‌. ه‍ال‌ ـ دانشگاه تهران ۱۳۷۶)، « ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌: ب‍ه‌ روش‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌، س‍اخ‍ت‍ارزدای‍ی‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک» (نوشتۀ روب‍رت‌ م‍وگ‍روئ‍ر ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۰)، «دستورالعمل‌های ارزیابی منظر و آثار بصری» (نوشتۀ Institute of Environmental Mangement and Assessment ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۵)، «دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری» (نوشتۀ تونی هال ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۹)، «دگرگونی شهری: بهداشت، سرپناه و تغییر اقلیم» (نوشتۀ الیوت‌دی اسکلر و ـ گروه مترجمان ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۷)، «شهر و روح شهر در جوامع ازهم‌گسسته» (نوشتۀ اسکات ا. بولنز ـ گروه مترجمان ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۵)، «شهر و محیط‌ زیست» (نوشتۀ کریستوفر٬جی بون و ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۱)، «طراحی خیابان‌ها» (گروه مؤلفان ـ جهادداانشگاهی ۱۳۹۶)، «ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌: اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد، اک‍ول‍وژی‌، ه‍ی‍درول‍وژی» (نوشتۀ ج‍ی‌. آر. اک‍الاگ‍ان‌ ـ  دانشگاه تهران ۱۳۷۸)، «گزیده منظر شهری» (نوشتۀ گ‍وردون‌ ک‍ال‍ن‌ ـ دانشگاه تهران ۱۳۷۷)، «م‍دل‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای» (نوشتۀ ن‍رب‍رت‌ اپ‍ن‍ه‍ای‍م‌ ـ دانشگاه تهران ۱۳۸۷)، «کدام نوزایی شهری؟ مقایسه استراتژی‌های بازسازی شهری در سطح بین‌الملل‏» (ویراستۀ لیبی پورتر و ـ دانشگاه تهران ۱۳۹۲).

دکتر رضا بهبهانی

دکترای معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فعالیت‌ها: «همكاری با شهرداری منطقه مرتون ـ لندن»، «مدیریت دفتر خصوصی و طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان های مسكونی، اداری، آموزشی، تجاری و ورزشی تفریحی ۱۳۵۲-۱۳۴۸»، «مدیر طرح جامع شهرهای اهواز و بندرعباس ۱۳۵۳-۱۳۵۱»، «طرح شهرك زردشت، اهواز ۱۳۵۶-۱۳۵۵»، «مدیریت بازنگری طرح تفصیلی منطقه یك تهران، مشاور و طراح فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه»، «تحقیقات و پژوهشهای شهرسازی، ایتالیا ۱۳۴۵-۱۳۴۱»، «طراحی پروژه های معماری، ایتالیا ۱۳۴۵-۱۳۴۱»، «مشاركت در طرح جامع مشهد ۱۳۵۵-۱۳۵۳»، «طرح جامع كرج ۱۳۵۰-۱۳۴۹»، «همكاری در طراحی شهر جدید مهاجران اراك، وزارت مسكن و شهرسازی ۱۳۶۴-۱۳۶۳»، «همكاری در طراحی و تدوین نظام نوین هدایت و كنترل ساخت و ساز شهری ۱۳۷۶-۱۳۷۴ و اجرای طرح فوق ۱۳۷۷-۱۳۷۶»، «تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های معماری برای سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۳۷۹-۱۳۷۸».

دکتر محمدمنصورفلامکی

دکترای معماری از دانشگاه ونیز، دانش‌آموخته‌ی شهرسازی و مرمت‌بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه‌های (به‌ترتیب) میلان و رم

کتاب‌ها: «سیری در تجارب مرمت شهری: از ونیز تا شیراز» (وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۵۷)، «باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی» (دانشگاه تهران ۱۳۶۵)، «ف‍اراب‍ی‌ و س‍ی‍ر ش‍ه‍رون‍دی‌ در ای‍ران» (نقره ۱۳۶۷)، «ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌ در ت‍ج‍ارب‌ ای‍ران‌ و غ‍رب» (فضا ۱۳۷۱)، «پابلو پیکاسو» (فضا ۱۳۸۳)، «ح‍ری‍م‌گ‍ذاری‌ ب‍ر ث‍روت‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ایران» (فضا ۱۳۸۴)، «نظریه‌ای بر منشور مرمت شهری ایران» (وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۵)، «تکنولوژی مرمت معماری» (فضا ۱۳۸۷)، «ری‍ش‍ه‌ه‍ا و گ‍رای‍ش‌ه‍ای‌ ن‍ظری‌ م‍ع‍م‍اری» (فضا ۱۳۸۷)، «معماری و موسیقی» (گروه مؤلفان ـ فضا ۱۳۸۷)، «ن‍وس‍ازی‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری» (سمت ۱۳۸۸)، «گستره‌های معماری» (فضا ۱۳۸۹)، «اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی» (فضا ۱۳۹۱)، «دریافت یگانگی در معماری ایرانی» (فضا ۱۳۹۳)، «منشور مرمت معماری» (فضا ۱۳۹۴)، «تهرانشهر: تجدید حیات بافت تاریخی تهران» (گروه مؤلفان ـ مؤسسه نشر شهر ۱۳۹۵)، «فضای حافظ» (فضا ۱۳۹۵)، «شهرایرانی در سنجش جهانی» (فضا ۱۳۹۶)، «م‍ن‍ش‍ور آت‍ن» (نوشتۀ ل‍وک‍ورب‍وزی‍ه ـ فضا ۱۳۸۲).

دکتر شاهین حیدری

فوق دکترا در زمینه‌ی «معماری‌ـ‌انرژی» از دانشگاه‌های شفیلد و شفیلد هالام انگلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه‌ تهران و رئیس پردیس هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران

کتاب‌ها: «بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان با تکیه بر استاندارد نوین آسایش حرارتی» (وزارت نیرو ۱۳۸۴)، «برنامه‌ریزی انرژی در ایران» (دانشگاه تهران ۱۳۸۸)، «معماری و روشنایی» (دانشگاه تهران ۱۳۸۸)، «در جستجوی هویت شهر ایلام» (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ۱۳۸۸)، «سازگاری حرارتی در معماری» (دانشگاه تهران ۱۳۹۳)، «درآمدی بر پژوهش معماری» (فکر نو ۱۳۹۳) را در کارنامه‌ی فعالیت‌های علمی خود دارد.

  دکتر حسن کریمیان

دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه برادفورد بریتانیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کتاب‌ها: «بافت تاریخی ارومیه» (گروه مؤلفان ـ سمیرا ‏۱۳۹۴)، « بافت تاریخی کرمانشاه» (گروه مؤلفان ـ سمیرا ۱۳۹۴)، «میراث مشترک ایران و هند» (مجمع ذخائر اسلامی ۱۳۹۲)، «تاریخ جامع ایران جلد سوم: اوضاع اجتماعی و اقضادی ایران هنر و معماری ماد و هخامنشی» (دانشنامه جهان اسلام ۱۳۹۳)، «بافت تاریخی ارومیه» (گروه مؤلفان ـ میراث کتاب ۱۳۹۳)، «بافت تاریخی کرمانشاه» (گروه مؤلفان ـ میراث کتاب ۱۳۹۴)، «دانشنامه خلیج فارس: کاخ سنگ سیاه» (بنیاد دانشنامه نگاری ایران ۱۳۹۴)، «دانشنامه خلیج فارس: کاخ بردک سیاه» (گروه مؤلفان ـ بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران ۱۳۹۴)، «دانشنامه خلیج فارس: قلهات» (گروه‌ مؤلفان ـ بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران ۱۳۹۴)، «دانشنامه خلیج فارس: چرخاب» (گروه مؤلفان ـ بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران ۱۳۹۴)، «شهر ساوه در دوران اسلامی» (گروه مؤلفان ـ پازینه ۱۳۹۵)، «قلعه‌های حکمرانان محلی ناحیه زاگرس مرکزی» (گروه مؤلفان ـ مجد ۱۳۹۵)، «سلطانیه: ظهور و سقوط یک پایتخت» (گروه مؤلفان ـ جهاددانشگاهی ۱۳۹۵)، «بافت تاریخی شهر کرمانشاه: سازمان فضایی و عناصر شاخص معماری» (گروه مؤلفان ـ سمیرا ۱۳۹۶)، «شهرهای ایران عصر ایلخانی» (گروه مؤلفان ـ جهاددانشگاهی ۱۳۹۶)، «شهر گردیز در دوران اسلامی: بافت تاریخی و آثار معماری» (گروه مؤلفان ـ راشدین ۱۳۹۶)، «کریمانه» (گروه مؤلفان ـ عطف ۱۳۹۶)، «شهر اربیل در دوران اسلامی: سازمان فضایی و ساختار اجتماعی» (گروه مؤلفان ـ احسان ۱۳۹۶)، «مهاباد، مرکز ولایت مکریان: شکل‌یابی و توسعه فضاهای شهری و بناهای تاریخی» (گروه مؤلفان ـ شهرداری مهاباد ۱۳۹۷).

 دکتر وحید شالی امینی

دکترای شهرسازی و آمایش از سوربون فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کتاب‌ها: «فرم در معماری: ۱۰۰۱ صورت از معماری» (هنر معماری قرن ‏۱۳۹۵)، «الفبای معماری پایدار: با رویکرد معماری خورشیدی» (نوشتۀ دیوید رایت و جفری کوک  ـ پرهام‌نقش ۱۳۸۹)، «طراحی شهری و معماری کنار آب» (نوشۀ کلود پرلورنزو و ـ شرکت عمران و مسکن‌سازان هرمزگان ‏‏‏۱۳۸۷)، «خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا‏» (نوشتۀ روبرت اوزل ـ فضا ۱۳۹۱)

دکتر کمال اطهاری

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی تدوین برنامه­‌های بخش مسکن، برنامه­‌های اول تا چهارم،

فعّالیت‌ها: تدوین طرح جامع مسکن (۱۳۸۴) و بازنگری طرح جامع مسکن (۱۳۹۵). کارشناس مسؤول بخش مسکن و عمران شهری، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۸۴-۱۳۷۵. عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۸۶- ۱۳۷۲. راهبر و ناظر پروژه، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴. سرگروه رشته برنامه­‌ریزی فضایی در رتبه‌­بندی سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی برای مهندسان مشاور با گرایش اقتصاد توسعه. مدیر مطالعات اقتصادی، و عضو گروه تلفیق طرح «مجموعه شهری ایران»، ۱۳۸۱. مدیر مطالعات «نقش ملی و فراملی شهر تهران» و «کار و فعالیت»، و عضو گروه تلفیق مطالعات فرادست در «طرح جامع شهر تهران»، پیشین، ۱۳۸۶. مدیر پروژه و فنی مطالعات برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شهر شیراز، شهرداری شیراز، معاونت مالی اقتصادی، اسفند ۱۳۹۵ تاکنون. مدیر طرح و فنی مطالعات تدوین جهت­گیری راهبردی، ساختاری و نهادی تحقق اقتصاد دانش­‌بنیان در شهر تهران، شهرداری تهران، معاونت برنامه­‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراها، ۱۳۹۷. سرویراستار مداخل مسکن و اقتصاد شهری در تدوین دانشنامه فرهنگ معاصر، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۵ تاکنون. شهرساز برتر منتخب ایران در رشته­‌های مرتبط (اقتصاد) در سال ۱۳۹۴.

 کتاب‌ها: «ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی» (گروه مؤلفان ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۸۹)، «اقتصاد مسکن» (گروه مؤلفان ـ سازمان ملی زمین و مسکن ۱۳۸۲)، «مدیریت یکپارچه و حل مسئله اسکان غیررسمی: شرایط تحقق طرح مجموعه شهری تهران» (گروه مؤلفان ـ شهیدی‏ ۱۳۸۶)، «سیاست‏‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید‏» (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی‏ ۱۳۹۶).

 دکتر سیمین حناچی

دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو اتاق‌فكر گروه پژوهش سازمان نوسازي شهر تهران، عضو كميسيون تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

کتاب‌ها: «ضوابط و مقررات عبورومرور براي معلولين جسمي‌ـ‌حركتي» (مصوبه شورا‌ي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸)، «آيين‌نامه صدابندي در ساختمان» (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ۱۳۷۸)، «ضوابط طراحي معماري مهدكودك‌ها» (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ۱۳۸۳)، «ضوابط طراحي معماري آسايشگاه سالمندان» (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ۱۳۸۷)، «شهرسازي مشاركتي: آسيب‌شناسي نظام برنامه‌ريزي ايران و راهكارها در تمركززدايي» (سه جلد ـ پروژه مشترك وزارت مسكن و شهرسازي با شاخه مديريت‌شهري آسيائي در سازمان‌ملل‌متحد (U.M.P) 1378)، «م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ پ‍ای‍دار: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍ارب‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ها و ش‍وراه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا ای‍ران» (گروه مؤلفان ـ س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌های‌ ک‍ش‍ور ۱۳۸۲)، «برنامه‌ريزي راهبردي براي سازمان‌هاي غيرانتفاعي» (برگ زيتون ۱۳۸۵) و انتشار بيش از ۴۰ موضوع استاندارد در زمينه‌هاي شهرسازي و معماري.