باز آموزی عالی معماری

معماری در هر مكانی كه زاده ‌شود ریشه در خاك سرزمین آن دارد و برگ‌ هایش، به نسیم‌ هایی ‌به ‌رقص در می‌ آیند كه از دوردست‌ ها وزیدن آغاز كرده و پیدا نیست تا كدام گستره‌ ها خواهند رفت.

از كتاب دريافت‌ يگانگی دكترفلامكی

عضویت در خبرنامه ما