اعضای هیئت مدیره

دكتر محمد منصور فلامکی

مدیریت

دكتر سيد محمد رضا نصير سلامي

عضو هيئت مديره

محمد رضا اصلاني

عضو هيئت مديره

دكتر رضا بهبهاني

عضو هيئت مديره

دكتر امير حسين آقاخاني

عضو هيئت مديره

كوروش متين

عضو هيئت مديره

دكتر ويدا نوروز برازجاني

عضو هيئت مديره

دكتر سیده فاطمه موسوی

عضو هيئت مديره